Executive & Working Commitee Members

Our Executive and Working Commitee Members

Cabinet Members

President
Vice President
Secretary
Joint Secretary
Treasurer

Jain Bharat Ranka
Jain Roopchand Kumbat
Jain Dinesh Khivesara
Jain Mukesh Babel
Jain Vipul Porwal

9036819154
9341223960
9845219483
9844413227
9886552757

080-25301977
080-41516540
080-22350992
080-23404092
080-48511757

bharathkumarranka@yahoo.in
rcjain3960@gmail.com
dinesh2001lic@gmail.com
dkjain211@gmail.com
vipulporwaal@gmail.com

Working Committee Members

Jain Anurag Lalwani
Jain Dinesh Tated
Jain Jethendra Lodha
Jain Mahendra Bagrecha
Jain Motilal Gotawat
Jain Ritesh Mehta
Jain Santosh Dungarwal
Jain Shailendra Mogra
Jain Sushrut Chelawat
Jain Vishal Gugaliya

9980508487
9740062596
9448475081
9448797287
9844413227
9886139038
9448046964
9448532860
9886552757

080-41222042
080-26607365
080-22259300
080-41247804
080-23404092
080-26743981
080-22204071
080-22237057
080-41513682

dinesh@rishabswitch.com
jainjeetulodha@gmail.com
sri.marudhar.mishri@gmail.com
mahendrajain4334@gmail.com
dkjain211@gmail.com
theycallmepawan@gmail.com
praveenlalwani@gmail.com
subashgotawat2000@yahoo.co.in
vipulporwaal@gmail.com

Co-opt Members

Jain Praveen Lalwani
Jain Rikhab Lodha
Jain Subashchand Gotawat
Jain Suresh Mandot

9886400172
9448046913
9902600007
9343434343
9844099762

080-65989689
080-22252850
080-23433785
080-41475414
080-26744426

amith.singhvi@gmail.com
pankajfashion@yahoo.co.in
ritesh_pamecha@yahoo.com
sisodiasujith@yahoo.com
medismithpharmalab@gmail.com

Ex-Officio

Jain Vinod Nandawat
Jain Dilip Sancheti

9964332899
9341223960

080-40993841
080-41516540

jainraju889@gmail.com
rcjain3960@gmail.com